מדיניות פרטיות

ברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של עתידים מד בע"מ ("אנחנו" או "החברה"). כאן תוכלו לקבל פרטים על השימושים שאנחנו עושים במידע שתמסור לנו ועל הנסיבות שבהן אנחנו נשתף מידע עליך עם צדדים שלישיים.

ככל שתפנה אלינו לקבלת טיפול רפואי במרכז הרפואי המנוהל על ידינו, אנחנו נאסוף עליך מידע החל משלב הבירור הראשוני, דרך הטיפול הרפואי ולאחריו. מידע זה כולל פרטים אישיים כלליים אודותיך (כגון, אך לא רק שמך, מספר הזהות שלך, כתובת מגוריך, המגדר שלך, תאריך לידתך, פרטי הקשר שלך, עיסוקך ותמונת פנים שלך) וכן מידע רפואי אודותיך אשר דרוש לצורך מתן הטיפול הרפואי המבוקש על ידך והן מידע רפואי אשר נצבר על ידנו במסגרת הטיפול הרפואי שמסופק לך. בנוסף, על מנת לגבות ממך או מהמבטחים שלך את עלות הטיפול הרפואי הניתן לך, אנחנו נאסוף את פרטי אמצעי התשלום שלך או פרטים לגבי הכיסוי הביטוחי אשר ברשותך. מעבר לכך, אנחנו מקליטים שיחות אשר נערכות במוקד שירות הלקוחות הטלפוני שלנו, לצורך בקרה ושיפור השירות שלנו. מרבית מהנתונים אשר יאספו אודותיך ייכללו ברשומה הרפואית שלך אשר אנחנו מחויבים לקיים מכוח חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 ("חוק זכויות החולה"). 

במידה ואתה תטופל על ידי רופא עצמאי (דהיינו, רופא אשר משכיר מהחברה חדר טיפולים ו/או חדר ניתוח) ("הרופא העצמאי"), המידע האמור לעיל ייאסף על ידי הרופא העצמאי או מטעמו, ויוחזק על ידינו לצורך מתן השירותים לרופא העצמאי ומכוח החובות אשר חלות עלינו מכוח הדין כמוסד רפואי.  

לא חלה עליך חובה חוקית למסור את המידע, אלא מסירתו תלויה ברצונך ובהסכמתך. אולם, ככל שלא תמסור את המידע לא נוכל לספק לך את השירותים לפי בקשתך.

אנו נשמור על המידע שייאסף על ידנו אודותיך כאמור בסודיות, וזאת הן מכוח החובות החלות עלינו מכוח חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 והן מכוח חובת הסודיות הרפואית אשר חלה עלינו מכוח חוק זכויות החולה. 

אנחנו נעשה שימוש במידע האישי אודותיך לצורך מתן השירות הרפואי המבוקש על ידך, בהתאם לחובות החוקיות והמקצועיות אשר חלות עלינו מכוח הדין והנחיות משרד הבריאות. בנוסף, אנו עשויים לעשות במידע אודותיך שימוש אנונימי לצרכי מחקר.

אנו עשויים לשתף מידע אישי אודותיך עם הצדדים השלישיים הבאים ובנסיבות הבאות: (א) צדדים שלישיים אשר מעמידים לנו שירותים לצורך מתן השירות הרפואי המבוקש על ידך; (ב) חברת עיניים המרכז הרפואי להסרת משקפיים בע"מ, שהיא חברת האם של החברה ומספקת לה שירותי ניהול; (ג) קופת החולים או חברת הביטוח אשר מעניקה כיסוי לטיפול הרפואי אשר יסופק לך על ידנו; (ד) משרד הבריאות או מי מטעמו, מכוח סמכות הפיקוח שלו עלינו; (ה) ככל שחלה עלינו חובה על פי דין או צו שיפוטי למסור את המידע אודותיך לצד שלישי כלשהו; (ו) בהתאם לחוק זכויות החולה; (ז) בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבנינו או מי מטעמנו; (ח) בהסכמתך או בהנחייתך; ו- (ט) צד שלישי אשר ירכוש את הפעילות שלנו או חלק ממנה, אשר יהיה כפוף למדיניות פרטיות זו. 

הנך זכאי לעיין, בעצמך או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליך המוחזק על ידי החברה. ככל שעיינת במידע עליך ומצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע. ככל שתבקש לממש את זכויותיך המפורטות לעיל, אנו נפעל על פי בקשתך בהתאם להוראות הדין והנחיות משרד הבריאות.